Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 giới thiệu tất cả sách văn hữu
 • HOÀNG THỊ BÍCH TI

 • LINDA LÊ

 • MẶC BÍCH
 • MAI THẢO

 • NGUYỄN THỊ HOÀNG BẮC
 • NGUYỄN TRUNG DŨNG
 • NGUYỄN XUÂN HOÀNG

 • PHAN NHIÊN HẠO
 • PHAN XUÂN SINH
 • PHÙNG NGUYỄN

 • SAO MAI

 • TRẦN TRỊ-CHI
 • SÁCH VĂN HỮU / NGUYỄN XUÂN HOÀNG

  Nguyễn Xuân Hoàng BẤT CỨ LÚC NÀO, BẤT CỨ Ở ĐÂU 1998


  Nguyễn Xuân Hoàng
  BẤT CỨ LÚC NÀO,
  BẤT CỨ Ở ĐÂU
  Truyện, Tùy Bút
  Tranh b́a: Nguyễn Trung
  Tŕnh bày b́a: Bùi Hữu Phúc

  Văn tái bản, California 1998
  Giá $8.00 USA

  Nhà Xuất Bản Văn
  P.O. Box 611626
  San Jose, CA 951611
  DT: 408-263-5283
  Email: vanmagazine@sbcglobal.net

  Nguyễn Xuân Hoàng BỤI VÀ RÁC <br>Người Đi Trên Mây 2


  Nguyễn Xuân Hoàng
  BỤI VÀ RÁC
  Người Đi Trên Mây 2
  Bạt Phạm Công Thiện
  Chữ nghĩa hoài vọng và t́nh yêu tuyệt vọng trong tiểu thuyết của Marguerite Duras, và của Nguyễn Xuân Hoàng
  Tranh b́a: Đinh Cường
  Tŕnh bày b́a: Nguyễn Trọng Khôi và Khánh Trường

  Thanh Văn xuất bản, California 1992
  Giá $13.00 USA

  Nhà Xuất Bản Thanh Văn
  P.O. Box 411723
  Los Angeles, CA 90041
  DT: 408-263-5283

  Nguyễn Xuân Hoàng ĂN NHÀ NGÓI ĐỎ 1989


  Nguyễn Xuân Hoàng
  CĂN NHÀ NGÓI ĐỎ
  Truyện, Tùy Bút
  Tranh b́a: Nguyễn Trung
  Tŕnh bày b́a: Bùi Hữu Phúc

  Văn Nghệ xuất bản, California 1989
  Giá $8.00 USA
  Ngoài nước Mỹ $9.00 USA

  Nhà Xuất Bản Văn Nghệ
  P.O. Box 2301
  Westminster, CA 92683
  DT: 408-263-5283

  Nguyễn Xuân Hoàng Ư NGHĨ TRÊN CỎ 1971


  Nguyễn Xuân Hoàng
  Ư NGHĨ TRÊN CỎ
  Tùy Bút
  Sách dày 170 trang
  B́a: họa sĩ Duy Thanh

  nhà xuất bản Nguyễn Đ́nh Vượng, 1971
  Không ghi giá

  Nhà Xuất Bản Văn
  P.O. Box 611626
  San Jose, CA 951611
  DT: 408-263-5283
  Email: vanmagazine@sbcglobal.net

  Nguyễn Xuân Hoàng SINH NHẬT 1968


  Nguyễn Xuân Hoàng
  SINH NHẬT
  B́a: họa sĩ Nguyễn Trung
  Tập Truyện
  Dày 144 trang.

  nhà xuất bản Văn Uyển, tại Sàig̣n 29/03/1968
  Giá 30$ VN

  Nhà Xuất Bản Văn
  P.O. Box 611626
  San Jose, CA 951611
  DT: 408-263-5283
  Email: vanmagazine@sbcglobal.net

  Nguyễn Xuân Hoàng MÙ SƯƠNG 1966


  Nguyễn Xuân Hoàng
  MÙ SƯƠNG
  Tập Truyện
  Sách dày 100 trang

  nhà xuất bản Thời Mới, 1966.
  Đề giá 48$ VN

  Nhà Xuất Bản Văn
  P.O. Box 611626
  San Jose, CA 951611
  DT: 408-263-5283
  Email: vanmagazine@sbcglobal.net

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.