Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn    
Văn magazine
 giới thiệu tất cả sách văn hữu
 • HOÀNG THỊ BÍCH TI

 • LINDA LÊ

 • MẶC BÍCH
 • MAI THẢO

 • NGUYỄN THỊ HOÀNG BẮC
 • NGUYỄN TRUNG DŨNG
 • NGUYỄN XUÂN HOÀNG

 • PHAN NHIÊN HẠO
 • PHAN XUÂN SINH
 • PHÙNG NGUYỄN

 • SAO MAI

 • TRẦN TRỊ-CHI
 • SÁCH VĂN HỮU / NGUYỄN TRUNG DŨNG

  Nguyễn Trung Dũng ĐÊM NGHE DẾ GÁY 2006


  Nguyễn Trung Dũng
  ĐÊM NGHE DẾ GÁY

  nhà xuất bản Văn ấn hành 2006

  Chi phí, thư từ xin gửi về
  KHUÊ NGUYỄN
  270 E. Empire Street #106
  San Jose, CA 95112

  Điện thoại tác giả
  408-286-5254
  Email: ngtrungdung@yahoo.com

  Nguyễn Trung Dũng THÙ NƯỚC CHƯA XONG ĐẦU ĐĂ BẠC 2005


  Nguyễn Trung Dũng
  THÙ NƯỚC CHƯA XONG ĐẦU ĐĂ BẠC
  truyện dài
  20 Mỹ Kim
  Tŕnh Bày: Huỳnh Ngọc Điệp


  VĂN xuất bản in lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2005

  Chi phí, thư từ xin gửi về
  KHUÊ NGUYỄN
  270 E. Empire Street #106
  San Jose, CA 95112

  Điện thoại tác giả
  408-286-5254
  Email: ngtrungdung@yahoo.com

  Nhà Xuất Bản Văn
  P.O. Box 611626
  San Jose, CA 951611
  DT: 408-263-5283
  Email: vanmagazine@sbcglobal.net

  Nguyễn Trung Dũng VẾT ĐẠN THÙ 2004


  Nguyễn Trung Dũng
  VẾT ĐẠN THÙ
  Tranh b́a: Họa Sĩ Huỳnh Ngọc Điệp

  nhà xuất bản Văn ấn hành 2004
  Giá $15.00 USA

  Chi phí, thư từ xin gửi về
  KHUÊ NGUYỄN
  270 E. Empire Street #106
  San Jose, CA 95112

  Điện thoại tác giả
  408-286-5254
  Email: ngtrungdung@yahoo.com

  Nguyễn Trung Dũng VẾT ĐẠN THÙ 1969


  Nguyễn Trung Dũng
  VẾT ĐẠN THÙ
  B́a: Hải Chí

  Tủ sách Kiều Công Nhịn xuất bản 1969

  Chi phí, thư từ xin gửi về
  KHUÊ NGUYỄN
  270 E. Empire Street #106
  San Jose, CA 95112

  Điện thoại tác giả
  408-286-5254
  Email: ngtrungdung@yahoo.com

  Nguyễn Trung Dũng BÊN NÀY SÔNG BÊN KIA SÔNG 1968


  Nguyễn Trung Dũng
  BÊN NÀY SÔNG BÊN KIA SÔNG
  B́a: Hải Chí

  Tủ sách Kiều Công Nhịn xuất bản 1968

  Chi phí, thư từ xin gửi về
  KHUÊ NGUYỄN
  270 E. Empire Street #106
  San Jose, CA 95112

  Điện thoại tác giả
  408-286-5254
  Email: ngtrungdung@yahoo.com

  Nguyễn Trung Dũng TRONG THÀNH PHỐ NGOÀI MẶT TRẬN 1966


  Nguyễn Trung Dũng
  TRONG THÀNH PHỐ NGOÀI MẶT TRẬN
  B́a: Dương Nghiễm Mậu

  Tủ sách Kiều Công Nhịn xuất bản 1966

  Chi phí, thư từ xin gửi về
  KHUÊ NGUYỄN
  270 E. Empire Street #106
  San Jose, CA 95112

  Điện thoại tác giả
  408-286-5254
  Email: ngtrungdung@yahoo.com

  © 2005-2008, Van Magazine


  Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
  All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.