Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn     
Văn magazine
PHIẾU MUA / GIA HẠN

HỌ & TÊN .............................................

ĐỊA CHỈ.............................. APT....

THÀNH PHỐ............... TB............... ZIP......

ĐIỆN THOẠI.............................. QUỐC GIA.....

ĐẶT MUA /GIA HẠN...............NĂM BÁO VĂN

KỂ TỪ SỐ...................THÁNG.....................NĂM........................

ĐÍNH KÈM CHI/NGÂN PHIẾU SỐ TIỀN..US$............................*

ĐỀ TRẢ CHO VAN MAGAZINE, GỬI THEO HẠNG:

*TẠI HOA KỲ: FIRST CLASS.......... BOOKRATE...........

**NGOÀI HOA KỲ: GLOBAL PRIORITY

VAN MAGAZINE
P.O. BOX 611626
SAN JOSE, CA 95161

http://vanmagazine.saigonline.comÁP DỤNG TỪ THÁNG TƯ 2001

*TẠI HOA KỲ

BOOKRATE..............1 NĂM US$ 50.00; 2 NĂM US$95.00

FIRST CLASS......... 1 NĂM US$ 60.00; 2 NĂM US$110.00


**NGOÀI HOA KỲ

[Chỉ gửi duy nhất một hạng: Global Priority]

CANADA................ 1 NĂM US$ 80.00; 2 NĂM US$150.00

ÂU, Á & ÚC......... 1 NĂM US$ 100.00; 2 NĂM US$185.00* Xin trả bằng US dollar. Cám ơn.

© 2005-2008, Van Magazine


Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.