Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iTopHeaderContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iLogoContents.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainIndex\iLineBreakIndex.php on line 6

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iMenuTopContents.php on line 6
        trang chính     chủ trương     gửi bài      mua báo     phát hành     ủng hộ     liên lạc     trang bạn     
Văn magazine
GỬI BÀI

Bạn gửi bằng email cho Văn

hoặc gửi bản sao trong disk về địa chỉ ṭa soạn.

Nguyễn Xuân Hoàng
P.O. BOX 611626
SAN JOSE, CA 95161

Bài gửi lần đầu xin kèm theo ảnh, tiểu sử tác giả và địa chỉ cùng số phone để chúng tôi tiện liên lạc.

Bạn có thể viết bằng bất cứ font tiếng Việt nào bạn có.

Những bài được đăng sẽ thông báo trên mục thư tín ngay sau số báo kế tiếp từ khi Văn nhận được bài.

Bài gửi cho Văn xin đừng gửi cho báo khác, trừ khi không nhận được tin trong mục thư tín của số kế tiếp.

Rất tiếc, Văn không thể gửi trả lại bạn bài không đăng.

Bạn hăy liên lạc bằng:DT: (408) 263-5283 [sau 7 giờ chiều & cuối tuần]

DT: (408) 401-9534 [ban ngày]

Bạn có thể phổ biến bài của bạn trên bất cứ website nào , nhưng vui ḷng chờ sau khi báo (có bài của bạn) phát hành được một tháng.

© 2005-2008, Van Magazine


Copyright by authors and Văn Magazine 1964 - 2008
All design copyright © 2005-2008 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.